Link do sesji LINK

Harmonogram obrad:

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Informacja PINB dotycząca blokady wód płynących na terenie działek
o nr ewid. 778, 779, 780, 783/2, obręb Łąck oraz rowów zlokalizowanych
m.in. na działkach o nr ewid. 746, 765 i 795, obręb Łąck.

V. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.
3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Łąck na rok 2022
4. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
na rok 2022
5. Określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków
transportowych na rok 2022
6. Opłaty od posiadania psów
7. Zmiany Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie
wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck
8. Ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łąck.
9. Ustalenia diet dla radnych gminy Łąck.
10. Ustalenia diet dla sołtysów.
11. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych.
12. Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy
poprzedzający dzień złożenia wniosku.
13. Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów nr ewidencyjnym 379/1, położonej w miejscowości Grabina, gmina Łąck
od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck
14. Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów nr ewidencyjnym 110/5, położonej w miejscowości Matyldów, gmina
Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck
15. Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów nr ewidencyjnym 107/1, położonej w miejscowości Matyldów, gmina
Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck
16. Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów nr ewidencyjnym 104/1, położonej w miejscowości Matyldów, gmina
Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck
17. Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck
18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
19. Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck.
20. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck.
21. Postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono
odrębną własność lokali, osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach

 

wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby
faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni
mieszkaniowej.
22. Dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
23. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2022 rok z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
24. Zmiany uchwały nr XVIII/175/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Gminie Łąck.
25. Nadania nazwy rondu w miejscowości Łąck.

VI. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku.
VII. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Łąck w roku
szkolnym 2020/2021.
VIII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
IX. Wolne wnioski i dyskusja.
X. Zakończenie obrad.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-23 09:54:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-23 09:55:54
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985564]

przewiń do góry