Link do sesji: Link
 
I.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III.Interpelacje i zapytania radnych.
IV.Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2020.
V.Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1.Udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.
2.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2020 rok.
a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2020rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Łąck
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy Łąck sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
3.Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2020 rok.
a)stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łąck za 2019 rok.
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łąck wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck.
4.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
5.Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.
6.Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Łąck na rok szkolny 2021/2022
7.Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obwiązujących w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez gminę Łąck.
8.Zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2016 roku w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Łąck zmienianej uchwałami: nr XXI/210/2017 z dnia 12.10.2017r. oraz nr XII/120/2020 z 28.02.2020r.
9.Zmiany "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Łąck"
VI.Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VII.Wolne wnioski i dyskusja.
VIII.Zakończenie obrad.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-29 07:36:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:02:35
  • Liczba odsłon: 742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985439]

przewiń do góry