1/2020 z dnia 2 stycznia 2020r.-  w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku na 2020 rok

2/2020 z dnia 2 stycznia 2020r.-  w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2020 rok 

3/2020 z dnia 10 stycznia 2020r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie 

5/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości, oraz gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck  

6/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. -  w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

7/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. -  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

8/2020 z dnia 18 stycznia 2020r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

9/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.  - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi 

11/2020 z dnia 24 stycznia 2020r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjaznego Środowisku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Zielonej Szkoły w Sendeniu 

12/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.  -  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Samorządowego Przedszkola w Łącku, Przedszkola w Podlasiu oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku 

13/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Łąck.

14/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

15/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.-  w sprawie zmian w budżecie 

17/2020 z dnia 03 lutego 2020r.  - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy 

18/2020 z dnia 03 lutego 2020r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

19/2020 z dnia 03 lutego 2020r. - w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Łąck

21/2020 z dnia 27 lutego 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

23/2022 z dnia 15 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

24/2020 z dnia 06 marca 2020r.  - przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

25/2020 z dnia 09 marca 2020r.-   w sprawie zmian w budżecie 

28/2020 z dnia 24 marca 2020r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

30/2020 z dnia 31 marca 2020r. - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku 

31/2020 z dnia 31 marca 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

32/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

33/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Łąck

                       - załącznik nr 1 - wniosek o wpis do rejestru

                       - załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie karmy

                       - załącznik nr 3 - protokół

34/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck 

35/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

37/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.  - w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu gminnego 

38/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

39/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.  - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

40/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

41/2020 z dnia 28 kwiecień 2020r.-w sprawie ustalenia planu działań w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w pracy.

42/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

43/2020 z dnia 05 maja 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

44/2020 z dnia 05 maja 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

45/2020 z dnia 06 maja 2020r.  - w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu czynszu za najem lokalu w hali sportowej w Łącku będącego własnością Gminy Łąck za m-c kwiecień 2020r. 

46/2020 z dnia 11 maja 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 

47/2020 z dnia 11 maja 2020r.  -  w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu czynszu za najem lokalu w hali sportowej w Łącku będącego własnością Gminy Łąck za m-c kwiecień 2020r. 

48/2020 z dnia 15 maja 2020r.  - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2019 rok

49/2020 z dnia 15 maja 2020r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2019 rok. 

50/2020 z dnia 15 maja 2020r.  - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultur, Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2019 rok. 

51/2020 z dnia 25 maja 2020r.- w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej w Łącku.

52/2020 z dnia 25 maja 2020r.  - w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Łąck Raportu o stanie Gminy Łąck

53/2020 z dnia 25 maja 2020r.  - w sprawie WPF Gminy Łąck 

54/2020 z dnia 25 maja 2020r. -  w sprawie zmian w budżecie 

55/2020 z dnia 28 maja 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

56/2020 z dnia 29 maja 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok. 

58/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu" 

59/2020 z dnia 08 czerwca 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

60/2020 z dnia 19 czerwca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie

62/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.- w sprawie zmiany WPF 

63/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

64/2020 z dnia 26 czerwca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 

65/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

66/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 

68/2020 z dnia 03 lipca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 

69/2020 z dnia 06 lipca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 

70/2020 z dnia 06 lipca 2020r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

72/2020 z dnia 21 lipca 2020r. - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck 

73/2020 z dnia 21 lipca 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

74/2020 z dnia 26 lipca 2020r. - w sprawie zmian w  budżecie 

75/2020 z dnia 27 lipca 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

77/2020 z dnia 31 lipca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 

78/2020 z dnia 31 lipca 2020r. - w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski  

79/2020 z dnia 31 lipca 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok 

81/2020 z dnia 03 sierpnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

83/2020 z dnia 04 sierpnia 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

85/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku

86/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

88/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

90/2020 z dnia 01 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie

92/2020 z dnia 04 września 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

93/2020 z dnia 09 września 2020r.- w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej w Łącku.

95-2020 z dnia 17 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie 

97/2020 z dnia 23 września 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 

100/2020 z dnia 23 września 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  - załącznik nr 1

101/2020 z dnia 12 października 2020r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

102/2020 z dnia 12 października 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

104/2020 z dnia 16 października 2020r.- w sprawie zmian w budżecie

105/2020 z dnia 21 października 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

106/2020 z dnia 21 października 2020r.- w sprawie regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Łąck 

114/2020 z dnia 05 listopada 2020r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

120/2020 z dnia 13 listopada 2020r.- w sprawie zmian  w budżecie 

122/2020 z dnia 23 listopada 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 

123/2020 z dnia 25 listopada 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

124/2020 z dnia 26 listopada 2020r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

126/2020 z dnia 30 listopada 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

127/2020 z dnia 30 listopada 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok

128/2020 z dnia 30 listopada 2020r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 Gminy Łąck na 2020 rok 

129/2020 z dnia 03 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

130/2020 z dnia 04 grudnia 2020r.- przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

132/2020 z dnia 07 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

133/2020 z dnia 09 grudnia 2020r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistycznej - Architektonicznej

134/2020 z dnia 09 grudnia 2020r. - w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Łąck w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020r. 

135/2020 z dnia 09 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

136/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

137/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.- w spawie zmian w budżecie 

139/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

140/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.- przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

141/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu w Łącku 

142/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

143/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

144/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

146/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie

150/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

151/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łącku i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

załącznik nr 1 do zarządzenia 151/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- regulamin udzielania zamówień publicznych 

- załącznik nr 1 do Regulaminu  - szacowanie wartości zamówienia

- załącznik nr 2 do Regulaminu   - notatka z rozeznania rynku

- załącznik nr 3 do Regulaminu  - zapytanie ofertowe

- załącznik nr 4 do Regulaminu  - formularz ofertowy

- załącznik nr 5 do Regulaminu  - protokół z postępowania o wartości szacunkowej powyżej 30 000 zł do 50 000 zł

- załącznik nr 6 do Regulaminu  - ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

- załącznik nr 7 do Regulaminu  - protokół z postępowania o szacunkowej wartości powyżej 50 000 zł do 130 000 zł

- załącznik nr 8 do Regulaminu  - wniosek o powołanie Komisji Przetargowej

- załącznik nr 9 do Regulaminu  - rejestr zamówień poniżej 130 000 złotych

- załącznik nr 10 do Regulaminu  - rejestr zamówień powyżej 130 000 złotych

- załącznik nr 11 do Regulaminu  - plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

- załącznik nr 12 do Regulaminu  - wniosek o wyrażenie zgodny na udzielenie zamówienia publicznego

załącznik nr 2 do zarządzenia 151/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

152/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok

153/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

154/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 

159/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 13:36:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-27 11:39:54
  • Liczba odsłon: 3907
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420849]

przewiń do góry