III Sesja Rady Gminy Łąck- 18.02.2015r.

Uchwała nr III/18/2015 w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Łąck.

 

IV Sesja Rady Gminy Łąck- 31.03.2015r.

Uchwała nr IV/19/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr IV/20/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2015 r.

Uchwała nr IV/21/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała nr IV/22/2015 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016. 

Uchwała nr IV/23/2015 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Uchwała nr IV/24/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXVII/303/2014 z dnia 12 listopada 2014r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała nr IV/25/2015   w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.

Uchwała nr IV/26/2015 w sprawie przyjęcia wykonania w 2015 roku zadania Powiatu Płockiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo- wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu”.

Uchwała nr IV/27/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr IV/28/2015 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXV/274/06 z dnia 8 marca 2006 r.

Uchwała nr IV/29/2015 w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck nr XV/144/2013  z dnia 6 lutego 2013 roku.

Uchwała nr IV/30/2015 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 r.

Uchwała nr IV/31/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łąck stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXVII/202/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku.

Uchwała nr IV/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr IV/33/2015 w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 55/10 i 55/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Matyldów, gmina Łąck.

Uchwała nr IV/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Łąck drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 44/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Antoninów, gmina Łąck.

Uchwała nr IV/35/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck

Uchwała nr IV/36/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Gminę Łąck.

Uchwała nr IV/37/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2015 r.

 

V Sesja Rady Gminy Łąck- 16.06.2015r.

Uchwała nr V/38/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck na 2014 rok.

Uchwała nr V/39/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2014 rok.

Uchwała nr V/40/2015   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała nr V/41/2015   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr V/42/2015  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2015 rok.

Uchwała nr V/43/2015  w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck- dz. nr ewid. 36/22 i 36/23.

Uchwała nr V/44/2015  w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Łąck"- załącznik

Uchwała nr V/45/2015  w sprawie przystąpienia Gminy Łąck do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM".

Uchwała nr V/46/2015  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2016- 2019.

 

VI Sesja Rady Gminy Łąck- 02.09.2015r.

Uchwała nr VI/47/2015  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr VI/48/2015  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2015 rok.

Uchwała nr VI/49/2015  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr VI/50/2015  w sprawie przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego pomoc techniczna 2007- 2013.

Uchwała nr VI/51/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina Gmina Łąck część północna.

Uchwała nr VI/52/2015  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako  drogi publicznej.

Uchwała nr VI/53/2015  w sprawie wyboru ławników.

 

VII Sesja Rady Gminy Łąck- 28.09.2015r.

Uchwała nr VII/54/2015   sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr VII/55/2015   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2015 rok.

Uchwała nr VII/56/2015   w sprawie zamiany gruntów położonych w Łącku, obręb ewidencyjny PSO Łąck i Wola Łącka.

 

VIII Sesja Rady Gminy Łąck- 10.11.2015r.

Uchwała nr VIII/57/2015   w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr VIII/58/2015   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2015 rok.

Uchwała nr VIII/59/2015   w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne  niż Gmina Łąck.

Uchwała nr VIII/60/2015   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2016.

Uchwała nr VIII/61/2015   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

Uchwała nr VIII/62/2015   w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2016.

Uchwała nr VIII/63/2015  w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała nr VIII/64/2015  w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016.

Uchwała nr VIII/65/2015  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2016.

Uchwała nr VIII/66/2015  w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.

Uchwała nr VIII/67/2015  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr VIII/68/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck we wsi Matyldów.

Uchwała nr VIII/69/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie-Miasto Płock prawa własności działek  o numerach ewidencyjnych:

- 153/1, 153/2, 153/6, 153/9, 154/9, 154/19, 154/22, 531, 537, położonych w Płocku w obrębie 14 – Góry oraz 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 837/1, 837/2, 867, 853, 132, 135, 556, 561, 541, 622, 620, 142, 166, 171, 178, 141, 144, 165, 177, 172, 615, położonych w Płocku w obrębie 16 - Ciechomice; stanowiących własność Gminy Łąck; - 20, 21/1, położonych w Płocku w obrębie 16 - Ciechomice; stanowiących własność Gminy Łąck, oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prywatnym.

Uchwała nr VIII/70/2015  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Łąck drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 35/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr VIII/71/2015  w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew. 35/2 i 3/119 o łącznej pow. 0,5441 ha położne w obrębie geodezyjnym PSO Łąck, gmina Łąck. 

Uchwała nr VIII/72/2015  w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck na lata 2015- 2020.

      Załącznik do uchwały

Uchwała nr VIII/73/2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2015- 2020.

       Załącznik do uchwały

Uchwała nr VIII/74/2015  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łąck na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr VIII/75/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Rumunki, Gmina Łąck.

 

IX Sesja Rady Gminy Łąck- 30.12.2015r.

Uchwała nr IX/76/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr IX/77/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2015 rok.

Uchwała nr IX/78/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała Budżetowa na 2016 rok nr IX/79/2015

Uchwała nr IX/80/2015 w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.

Uchwała nr IX/81/2015 w sprawie zmiany uchwały  Nr II/17/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w gminie Łąck.

Uchwała nr IX/82/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w Gminie Łąck.

Uchwała nr IX/83/2015 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część północna

Uchwała nr IX/84/2015 w w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.

Uchwała nr IX/85/2015 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2016- 2020.

Uchwała nr IX/86/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:34:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:25:28
  • Liczba odsłon: 2271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985553]

przewiń do góry