LINK:  https://youtu.be/bbCj3ZVvYOk
 
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2018 rok.
     a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2018 rok oraz sprawozdania   finansowego Gminy Łąck
     b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy Łąck sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2018 rok.
     a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łąck za 2018 rok.
     b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łąck wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck.
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
4. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.
5. Wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.
6. Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck.
7. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
8. Zamiaru likwidacji placówki oświatowo- wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zielona Szkoła w Sendeniu.
9. Określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2019 roku.
10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina.
11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina- Zaździerz
12. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski.
13. Uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck. 
14. Przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Rumunki, gmina Łąck jako darowizny do zasobu Gminy Łąck.
15. Przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 207/1, położonej w obrębie ew. Zaździerz gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.
16. Powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacji do spraw komunalizacji mienia gminnego.
17. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
18. Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Łąck”.
19. Powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2020-2023
V. Przyjęcie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VII. Wolne wnioski i dyskusja.
VIII. Zakończenie obrad.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-14 11:38:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:25:14
  • Liczba odsłon: 1456
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420935]

przewiń do góry